Mediaplius

LŽS Vilniaus skyriaus tinklaraštis

Posts Tagged ‘almanachas “Žurnalistika“’

Mums reikia permainų!

Posted by mediaplius - 19 kovo, 2015

Sutrumpintas Aurelijos Arlauskienės pranešimas, perskaitytas Vilniaus skyriaus ataskaitiniame susirinkime 2015 m. kovo 14 d.

Norėti ir nebijoti keistis bei to reikalauti iš aplinkinių yra mano gyvenimo credo. LŽS XVI suvažiavime prisiminiau mano kartai puikiai žinomą dainininką Viktorą Cojų, gūdžiame sovietmetyje reikalavusį permainų. Priminiau ir JAV prezidento Barako Obamos rinkiminį šūkį „Mums reikia permainų!“ bei siūliau atsakyti į kelis klausimus: Ar mums reikia keistis? Ar mes norime keistis? Galų gale, ar mes galime keistis?  Deja, suvažiavimo delegatai į juos neturėjo nei noro, nei laiko gilintis. Nė kiek neabejoju, jog mes, Vilniaus skyriaus aktyviausieji nariai, atsakysime į šiuos klausimus. Nes mums ne vistiek, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria Lietuvos žurnalistų sąjunga, mūsų skyrius ir kaip juos įveiksime.

Priminsiu, kad 2003 m. gruodžio 12 d. dvylika signatarų (Aurelija Arlauskienė, Birutė Balynienė, Danutė Jokubėnienė, Algimantas Jasulaitis, Raimonda Karnackaitė, Aurelija Mituzienė, Dalia Larsen, Angelina Liaudanskienė, Audronė Nugaraitė, Gražina Paukštienė, Dainius Radzevičius, Birutė Žemaitytė) įkūrė LŽS Vilniaus skyrių. Tada pirmuoju valdybos pirmininku buvo išrinktas Algimantas Jasulaitis.

Keitėsi metai, valdybos. Pirmieji penkeri veiklos metai buvo itin sunkūs organizacine prasme – per tą laiką pasikeitė net keturi skyriaus vadovai, neturėjome skyriaus nuostatų, surinkti kvorumą nuo pustrečio šimto narių, išsimėčiusių ne tik po Lietuvą, bet ir po pasaulį, buvo tiesiog neįmanoma. Tad Vilniaus skyriaus vežimas tuos metus dardėjo vien tik iš inercijos. 2008-aisiais kartu su tuometine LŽS juriste Egle Nenortaite sukūrėme, patvirtinome, užregistravome Vilniaus skyriaus nuostatus, kuriais vadovaujantis jau trečiąkart šaukiamas visuotinis susirinkimas.

Pastaruosius trejus metus skyriui vadovavo 2012 m. kovo 10 d. visuotiniame skyriaus susirinkime slaptu balsavimu išrinkta valdyba, kurią labai greitai paliko Aleksandras Matonis, vėliau – Loreta Jastramskienė. Padėkoję kolegoms, toliau dirbome nelengvą visuomeninį darbą. Darbą, reikalaujantį ne tik fizinių, bet ir dvasinių jėgų – juk kaskart kelti LŽS vadovybei nepatogius klausimus, siūlyti LŽS dokumentų pataisas, išsakyti atvirai nemalonias pastabas, kitaip tariant, kelti bangas ir tuo iššaukti į save kolegų, ypač vyresniųjų, kritikos vėjus – nėra didelis malonumas.

Tačiau nežiūrint to visada sutelktai dirbome. Pavyzdžiui, teikėme pastabas įvairiems teisės aktams, dalyvavome jų aptarimuose, buvome aktyvūs profsąjunginių seminarų, diskusijų apie žiniasklaidos laisvę ir atsakomybę dalyviai, labai rimtai ruošėmės LŽS XVI suvažiavimui – pasiūlėme LŽS įstatų pakeitimus, kuriems suvažiavimas pritarė. Turiu viltį, kad iki 2015 metų Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos pradės veikti naujoji LŽS svetainė ir joje skaitysime tiek naujuosius LŽS įstatus, tiek kitą, tikslią, informaciją.

Vilniaus skyriaus valdyba, siekdama demokratinių rinkimų, kai vadovas renkamas ne iš vienos geriausios, bet iš kelių kandidatūrų, suvažiavme pasiūlė savo kandidatą – tuometinį LŽS pirmininko pavaduotoją, Sporto klubo pirmininką Tautvydą Vencevičių, beje, suvažiavime išdėsčiusį gilių įžvalgų apie žurnalistų sąjungą.

Mūsų skyriaus delegatams suvažiavimo metu kilo klausimų ir dėl rezoliucijų. Deja, noras išsiaiškinti kilusius klausimus, kai kurių kolegų buvo viešai pavadintas „grėsme rūmams“ ir čia pat pasidžiaugta, kad ta grėsmė buvo nuslopinta „susipratusiųjų balsais“… Dar kitų buvome įvardinti tiesiog maištininkais. Šiaip ar taip paskutiniajame almanache „Žurnalistika“ šalia kitų pranešimų nėra nei kandidato į LŽS pirmininkus Tautvydo Vencevičiaus minčių, nei manojo pranešimo, kurį (ačiū Kauno skyriaus pirmininkui Vidui Mačiuliui) išspausdino www.kaunozurnalistai.lt, tuo dar kartą įrodant pagarbą Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksui, konkrečiai 3 –ajam jo straipsniui: „gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones“.

Dėkoju už geranoriškumą, susitelkimą skyriaus valdybai: Viktorui Denisenko (pirmininkės pavaduotojui), Angelei Adomaitienei, Birutei Balynienei, Gražinai Paukštienei, Angelinai Liaudanskienei, Rasai Liutkuvienei, Rimantui Šalnai.

Aldonai Armalei dėkoju už puikius Pokalbių klubo renginius. Primenu, kad idėja kurti tokį klubą kilo prieš keletą metų. Deja, iki Aldonos to klubo liepsnelė vos vos ruseno. Ji, kaip aukštos kvalifikacijos pečkurys, įpūtė liepsną klubui: vyko knygų pristatymai, susitikimai su įdomiais žmonėmis, apskritojo stalo diskusijos, vakarėliai. Yra tik vienas keblumas – didžioji dauguma skyriaus narių – darbingo amžiaus, tad visas jėgas atidavus tarnybai, retam lieka jėgų, noro ir laiko ateiti į renginius.

Taigi, kadenciją baigianti Vilniaus skyriaus valdyba palieka tradicijas: jau minėtą Pokalbių klubą, į kurį susibėgdavome vieną kartą per mėnesį; kasmetinį gruodžio pabaigos renginį „Taikliausias šūvis“; kasmetines išvykas kunigaikščių Radvilų gyvenimo ir veiklos keliais, į kurias Vilniaus skyriaus narius kviečia jos organizatoriai – Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga bei Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

Turime dar vieną gražią tradiciją – kiekvienais metais Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse padedame gėles ant žurnalistų kapų Antakalnio kapinėse Vilniuje. Būna metų, kai susitinkame vos keli kolegos, būna metų, kai nueiname didžiuliu būriu. Bet kiekvieną kartą – iš širdies, be jokio privalomumo atspalvio.

Smagu, kad mūsų skyriaus nariai yra labai kūrybingi. Leidžiamos knygos, kompaktiniai diskai. Dalyvaujame Knygų mugėse. Mūsų narių kūryba apdovanota garbingiausiomis LŽS ir NŽKA premijomis. Štai per pastaruosius metus net trys mūsų narės pelnė Vytauto Gedgaudo premiją: 2011 m. – Julija Šliažienė, už knygą „Nutolęs laikas“; 2013 m. – Aldona Armalė, už knygą „Jonas Biržiškis. Nenuspėjami gyvenimo viražai“; 2014 m. – Vilma Jankienė, už radijo laidų ciklą „Skriskime“.

2014 m.  Vinco Kudirkos premija skirta skyriaus nariui Vidmantui Valiušaičiui už knygą „Kalbėkime patys, girdėkime kitus. Tragiškieji istorijos  1940- 1941 metai“, už knygą „Gyvuosius apraudu, mirusių šaukiuos. Politikos skliaute – velnio arija“ ir už dokumentinį filmą „Sielų daktaras. Gydytojo Petro Kisieliaus atminimui“.

Tad visus raginu sekti informaciją ir teikti savo darbus ne tik šioms, bet ir kitoms premijoms: Vaižganto, Antano Macijausko, Mato Šalčiaus, Jono Vileišio, Petro Babicko, Česlovo Milošo premijoms.

Naujajai valdybai paliekame ir neįgyvendintų idėjų, tarp kurių – Spaudos baliai Vilniaus Rotušėje su iš anksto platinamais bilietais, programa, kurioje savo sugebėjimus rodytų ir žurnalistai, ir profesionalūs atlikėjai.

Naujajai valdybai reikėtų apsvarstyti galimybę atsidaryti atskirą skyriaus sąskaitą, kaip turi Klaipėdos, Šiaulių, Kauno skyriai, patiems rinkti mokesčius ir jų dalį – 16 proc. nuo surinkto skyriaus nario mokesčio – palikti skyriuje.

Daugiau dėmesio reikia skirti naujų narių pritraukimui, projektų rašymui. Bet didžiausią mūsų veiklos dalį turėtų užimti profsąjunginė veikla. Kad nariams nekiltų klausimų: „Ką ta LŽS veikia?“, „Kodėl turiu mokėti nario mokestį?“. Gaila, kad per 2014 metus teko atsisveikinti beveik su šimtu narių, nemokėjusių nario mokesčio – vien pernai lapkričio pabaigoje LŽS valdyba pašalino 68 Vilniaus skyriaus narius-skolininkus.

Taigi ar mums reikia keistis? Ar mes norime keistis? Galų gale, ar mes galime keistis? Prieš atsakant, būtina prisiminti sakralinę Šalrio de Golio frazę: „Neišsilaiko tie, kurie neatsinaujina“. Neabejoju, kad Vilniaus skyriuje daugiau tų, kurie nori atsinaujinti, kurie nori keistis. Viena tokių esu aš, todėl vardan to, kad nesustabarėtume, kad galėtų pasireikšti ir kiti aktyvūs, noro ir jėgų dirbti visuomeninį darbą turintys nariai nekelsiu savo kandidatūros nei į Vilniaus skyriaus pirmininkus, nei į pavaduotojus.

Linkiu tiems, kurie būsite pasiūlyti į skyriaus valdybą, labai atsakingai pasverti, ar turėsite tam laiko, noro ir sveikatos. Nes Vilniaus skyrius neturi smilkti. Jis turi degti. Būtų šaunu, kad naujoji valdyba perimtų iš mūsų, baigiančių kadenciją, norą domėtis, klausti, siūlyti.

Ir dirbti Lietuvos žurnalistų sąjungos labui.

 

Aurelija Arlauskienė - viena iš LŽS Vilniaus skyriaus įkūrėjų ir buvusi šio skyriaus pirmininkė

Aurelija Arlauskienė – viena iš LŽS Vilniaus skyriaus įkūrėjų ir buvusi šio skyriaus pirmininkė. LŽS nuotr.

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Valdyba – dirba, Pokalbių klubas – diskutuoja

Posted by mediaplius - 5 vasario, 2010

Po užsitęsusio šventinio sąstingio Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Vilniaus skyrius tęsia savo tradicinę veiklą. Sausio 28 dieną į pirmą posėdį šiais metais susirinko skyriaus valdyba, tą pačią dieną į susitikimą pakvietė ir skyriaus organizuojamas Pokalbių klubas.

Almanachas „Žurnalistika 2008“ sulaukė ir kritinių pastabų

Vilniaus skyriaus nariai bei kiti Pokalbio klubo svečiai susirinko A. Mickevičiaus muziejuje padiskutuoti apie praeitų metų pabaigoje pasirodžiusį almanachą „Žurnalistika 2008“. Šis leidinys tęsia panašių prieškario Lietuvos ir sovietmečio leidinių tradicijas.

Savo požiūrį į leidinio aktualumą ir kokybę pristatė LŽS Vilniaus skyriaus narė ir VU Žurnalistikos instituto lektorė Jolanta Mažylė. Ji pasidžiaugė, jog almanachas „Žurnalistika“ buvo atgaivintas Lietuvos žurnalistų sąjungos pastangomis (2008 metais pasirodė pirmas almanacho numeris, skirtas 1990 – 2007 metų laikotarpiui), tačiau pažėrė ir kritinių pastabų paskutiniam leidinio numeriui. Akcentuodama tai, jog šis leidinys pretenduoja atspindėti Lietuvos žurnalistikos istoriją, o jame talpinamos medžiagos turi neabejotiną išliekamąją vertę, J. Mažylė pabrėžė, jog tai reiškia ir ypatingą atsakomybę, kurią prisiima almanacho sudarytojai. Ji pateikė keletą pavyzdžių, kurie parodė, jog ne visos medžiagos, išspausdintos leidinyje, buvo vienodai kokybiškai ir kruopščiai paruoštos.

Almanacho „Žurnalistika“ redaktorė, LŽS Vilniaus skyriaus vadovė Aurelija Arlauskienė pažadėjo atsižvelgti į kritines pastabas ir pasistengti, jog naujieji leidinio numeriai nesulauktų panašių priekaištų.

Pokalbių klube svečiavosi ir LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius. Jis pranešė, jog šiais metais, gavus atitinkamą paramą iš Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondo, planuojama išleisti net du almanacho „Žurnalistika“ numerius. Pirmoje metų pusėje turėtų pasirodyti leidinys, skirtas 2009 m., o artėjant metų pabaigai būtų paruoštas ir 2010 m. leidinys. D. Radzevičius pabrėžė, jog almanachas „Žurnalistika“ nors ir leidžiamas Lietuvos žurnalistų sąjungos, turi atspindėti visos Lietuvos žurnalistų bendruomenės darbus ir interesus.

Vis daugiau kolegų prašo padengti bylinėjimosi išlaidas

Per tądien taip pat įvykusį posėdį LŽS Vilniaus skyriaus valdyba išsprendė kelis aktualius klausimus. Į skyrių buvo priimti penki nauji nariai. Taip pat valdybai teko svarstyti kolegų prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų padengimo (pastaruoju metu tokių prašymų gaunama vis daugiau). Po trumpos diskusijos buvo nuspręsta rekomenduoti LŽS administracijai skirti iš LŽS Garantinio fondo 1000 litų paramą Rūtai Čepienei ir 500 litų paramą Gintarui Visockui bylinėjimosi išlaidoms dalinai padengti.

Viktoras Denisenko

lzs.lt

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , , | Leave a Comment »

Pokalbių klubas vėl kviečia susitikti

Posted by mediaplius - 14 sausio, 2010

LŽS Vilniaus skyrius kviečia į pirmąjį Baltojo Tigro metų Pokalbių klubo susitikimą, kuris vyks sausio 28 d. 17,30 val. Bernardinų g.11, A.Mickevičiaus muziejaus menėje.

Susitikime aptarsime rudenį išėjusį almanachą ŽURNALISTIKA. Savo mintimis apie almanachą su mumis pasidalins Žurnalistikos instituto lektorė Jolanta Mažylė. Kviečiame kiekvieną iš Jūsų taip pat išsakyti savo nuomonę, siūlyti temas naujiems almanacho numeriams.

Aptarsime ir kitų šių metų PK susitikimų temas.

Pokalbių klubo koordinatorė

Aldona Armalė

mob. 8684 76 444

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Pristatytas almanchas “Žurnalistika 2008“

Posted by mediaplius - 19 lapkričio, 2009

Lapkričio 18 d. Vilniaus Rotušėje iškilmingoje aplinkoje buvo pristatytas almanachas „Žurnalistika 2008“. Almanacho sutiktuvės tapo džiaugsmingu įvykiu visai žurnalistų bendruomenei.

Almanachas „Žurnalistika“ buvo atgaivintas praeitais metais, kai pasirodė leidinys, kurio akiratyje buvo ilgo – 1990 – 2007 metų – periodo Lietuvos žurnalistų sąjungos gyvenimo bei žiniasklaidos vystimosi nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje aspektai. Ir tada, prieš metus, ir vakar, Rotušėje, buvo pabrėžiama, jog almanachas „Žurnalistika“ tęsia to paties pavadinimo metraščio, kurį sovietmetį leido tuometinė profesinė žurnalistų organizacija, tradicijas, o jo šaknys netiesiogiai siekia net tarpukario Lietuvos žurnalistų sąjungos leidinius.

Skaitytojai almanache „Žurnalistika 2008“ ras ne tik LŽS praeitų metų kroniką, bet ir daug įdomios bei naudingos medžiagos apie šalies žiniasklaidoje vykstančius pokyčius, apybraižas apie žinomus žurnalistus bei žvilgsnį į lietuviškos žurnalistikos istoriją. Tarp almanacho autorių yra nemažai LŽS Vilniaus skyriaus narių, be to – leidinio redaktoriaus pareigas atliko LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė Aurelija Arlauskienė.

Posted in Lietuvoje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Kvietimas į almanacho pristatymą

Posted by mediaplius - 12 lapkričio, 2009

2009 metų lapkričio 18 d. (trečiadienį) 17 val.
Vilniaus Rotušėje – almanacho “Žurnalistika 2008” sutiktuvės

Tai vienintelis tokio pobūdžio leidinys rinkoje, iš esmės atspindintis įvairias šio laiko žiniasklaidos raidos tendencijas, fiksuojantis žurnalistikos kroniką, pristatantis išskirtines asmenybes ir jų darbus, atliekantis žiniasklaidos kritiko vaidmenį.

Vakaro metu bus galima įsigyti almanachą „Žurnalistika 2008“

Kontaktinis asmuo: LŽS referentė Almonė Elena Baltrūnienė
Tel. (8 5) 212 1374, Faksas (8 5) 212 1571, el. p. mokymai@lzs.lt
R.S.V.P. iki 2009 11 17.

Posted in Lietuvoje | Su gaire: , , | Leave a Comment »

Naujas almanacho “Žurnalistika“ numeris

Posted by mediaplius - 2 lapkričio, 2009

Paskutinėmis spalio dienomis išėjo iš spaudos almanachas  “Žurnalistika 2008”. Tai – straipsnių rinkinys, supažindinantis kolegas žurnalistus ir plačiąją visuomenę su žurnalistikos raida 2008 metais.

“Keistas jausmas apima redaguojant leidinį, kuriame laikas matuojamas žodeliu „vakar“,– sako leidinio redaktorė Aurelija Arlauskienė. – Štai dabar laiko traukinys didžiausiu greičiu prašvilpia pro 2009-ųjų vėlyvą rudenį, o mes stovime 2008-ųjų žiniasklaidos stotelėje. Kviečiu visus, skubančius ir nelabai, prisėsti šalia. Ne tam, kad garsiai nusistebėtume, kodėl žiūrime į nuvažiuojantį traukinį, kai mūsų, žurnalistų, misija bėgti prieš jį. Plačiau

almanach


Posted in Lietuvoje | Su gaire: , , , | 1 Comment »