Mediaplius

LŽS Vilniaus skyriaus tinklaraštis

Posts Tagged ‘LŽS Vilniaus skyrius’

LŽS Vilniaus skyrius – už permainas: atnaujinta valdyba, pirmininke išrinkta Aldona Armalė

Posted by mediaplius - 19 kovo, 2015

LŽS Vilniaus skyrius pasisako už permainas, o kartu ir darbų tęstinumą.  Įgyvendinant LŽS XVI suvažiavimo nuostatas ir Vilniaus skyriaus tikslus būtina į skyriaus vadovybę  pritraukti naujų narių, norinčių dirbti bei skleisti naujas idėjas. Su tokiomis nuostatomis 2015 m. kovo 14 d. Žurnalistų namuose vyko  LŽS Vilniaus skyriaus visuotinis ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas.

Apie permainų būtinybę ilgametė LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė Aurelija Arlauskienė kalbėjo dar 2014 m. lapkričio 22 d. vykusiame LŽS suvažiavime. Tuomet ji kvietė atviriau pasižvalgyti į visų mūsų namus – Lietuvos žurnalistų sąjungą ir numatyti artimiausių ketverių metų judėjimo kryptį, veiklos gaires, nutarti, kaip mes priimsime nūdienos iššūkius.

Po procedūrinio LŽS Vilniaus skyriaus visuotinio susirinkimo darbotvarkės, pirmininkaujančiojo, sekretoriaujančiojo ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimo išklausyta Vilniaus skyriaus valdybos – pirmininko ataskaita. Ilgametė skyriaus vadovė priminė, kaip įsikūrė Vilniaus skyrius ir pasidžiaugė, jog per savo veiklos istoriją išaugo iki padalinio, vienijančio apie du šimtus žurnalistų. Skyrius ir jo valdyba, dirbdama visuomeniniais pagrindais, per paskutinių trejų metų laikotarpį išties padarė nemažai: organizavo įvairius renginius, keliones, susitikimus, tradicinius konkursus, aktyviai veikė neformalus Pokalbių klubas, kuriam vadovo Aldona Armalė.

Padėkojusi valdybai ir skyriaus nariams už nuoširdų visuomeninį triūsą A. Arlauskienė  pažymėjo, kad naujo skyriaus vadovo ir valdybos laukia nauji laikmečio iššūkiai. Atsiliepti į juos bei prisidėti įgyvendinant jų reikalavimus ji ketina kaip eilinė narė, o LŽS Vilniaus skyriaus vairą norinti perduoti kitam vadovui. Su juo siejamos ir naujos permainų viltys.

Visuotinio susirinkimo dalyviai pritarė pirmininkės ataskaitai ir ragino kolegę Aureliją imtis skyriaus vadovės veiklos dar vieną kadenciją. Po trumpų pasisakymų nutarta, kad skyriaus valdybą, kaip ir anksčiau, sudarys devyni asmenys bei trys kandidatai tam atvejui, jei kuris nors iš valdybos narių negalėtų ar atsisakytų juo būti.

Į LŽS Vilniaus skyriaus valdybą išrinkti 9 skyriaus nariai: Aldona Armalė, Aurelija Arlauskienė, Angelė Adomaitienė, Angelina Liaudanskienė, Rasa Liutkuvienė, Jolanta Mažylė, Raimondas Polis, Rimantas Šalna, Indrė Vozgirdaitė, t. y. valdyba atnaujinta keturiais naujais nariais: A. Armale, J. Mažyle, R. Poliu, I. Vozgirdaitė.

Pirmajame naujosios valdybos posėdyje kandidatėmis į Vilniaus skyriaus pirmininko postą pasiūlytos Aurelija Arlauskienė ir Aldona Armalė. A. Arlauskienė užimti šias pareigas atsisakė, tad pirmininke vienbalsiai išrinkta Aldona Armalė – buvusi skyriaus Pokalbių klubo koordinatorė.

Pagal skyriaus veiklos nuostatus A. Armalė pasiūlė tris pirmininko pavaduotojus – tai Rasa Liutkuvienė, Raimondas Polis, Indrė Vozgirdaitė.

LŽS Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas patvirtino valdybos sprendimą pirmininke išrinkti  Aldoną Armalę. Pokalbių klubo koordinatorės pareigas ji pavedė Gražinai Paukštienei.

„Tikiuosi, kad atnaujinta skyriaus valdyba dirbsime draugiškai, iniciatyviai.  Aurelija Arlauskienė skyriaus visuomeninio darbo kartelę buvo aukštai iškėlusi. Mums reikės gerokai pasistengti, kad išlaikytume ją tokiame pat lygyje, o juk norime įrodyti, kad ir patys esame ne iš kelmo spirti. Šiandieninėje žurnalistikoje profesionalams yra daug iššūkių. LŽS, kaip profesinė sąjunga, žurnalistui  turi būti  kaip gimtieji namai, kur jis ras pagalbos ir patarimo. Vilniaus skyrius – tik nedidelė LŽS dalelė, bet  kaip bitės prineša medaus į korį, taip ir mes kiekvienas savo pastangomis pripildom LŽS „korį“, – sakė Aldona Armalė.

Naujoji LŽS Vilniaus skyriaus valdyba. Priekyje sėdi Vilniaus skyriaus pirmininkė Aldona Armalė. Dainiaus Radzevičiaus nuotrauka

Naujoji LŽS Vilniaus skyriaus valdyba. Priekyje sėdi Vilniaus skyriaus pirmininkė Aldona Armalė. Dainiaus Radzevičiaus nuotrauka

Šaltinis: www.lzs.lt

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Kovo 14 dieną – LŽS Vilniaus skyriaus visuotinis susirinkimas

Posted by mediaplius - 28 vasario, 2015

LŽS Vilniaus skyriaus valdyba, vadovaudamasi skyriaus nuostatais, nutarė visuotinį susirinkimą sušaukti 2015 metų kovo 14 dieną 11 val. Žurnalistų namuose (Jogailos 11, Vilniuje) ir nustatė atstovavimo kvotą – 1 delegatas nuo 5 skyriaus narių, neturinčių nario mokesčio įsiskolinimo. Skyriaus pirmininkė ir valdybos nariai susirinkime dalyvauja ex officio.

Registracijos pradžia – 10 val.

Susirinkimo darbotvarkė

Visuotinio susirinkimo pirmininkaujančiojo ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimas ir tvirtinimas.

Vilniaus skyriaus valdybos-pirmininko ataskaita.

Visuotinio susirinkimo dalyvių klausimai ir pasisakymai dėl ataskaitos.

Vilniaus skyriaus valdybos narių ir kandidatų į valdybą skaičiaus nustatymas.

Kandidatų į Vilniaus skyriaus valdybos narius prisistatymas, valdybos rinkimai.

Vilniaus skyriaus pirmininko, pirmininko pavaduotojo (-jų) tvirtinimas. 

Vilniaus skyriaus pirmininko veiklos gairės 2015-2018 metams.

Iš LŽS Vilniaus sk. nuostatų: Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė LŽS Vilniaus skyriaus valdyboje išrinktų delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Nuostatų keitimą, skyriaus pertvarkymą , reorganizavimą, veiklos nutraukimą. Šiais klausimais nutarimai priimami už juos balsavus dviem trečdaliams visuotiniame susirinkime dalyvaujančių delegatų (4.5.); Delegatus į Vilniaus sk. visuotinį susirinkimą kviečia šio skyriaus pirmininkas, išsiųsdamas delegatams pranešimus elektroniniu paštu, paskelbus apie susirinkimą interneto puslapyje http://www.lzs.lt. Delegatai apie visuotinio susirinkimo vietą, laiką ir preliminarią darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip dvi savaitės iki visuotinio susirinkimo pradžios (4.6.); LŽS Vilniaus skyriaus narys, be kita ko, turi teisę rinkti ir būti išrinktas į LŽS Vilniaus skyriaus valdybą, į LŽS tarybą (į LŽS Vilniaus skyriaus pirmininko postą ir LŽS tarybą negali būti renkami nariai, turintys nario korespondento statusą) (2.4.1.).

Kviečiu delegatus aktyviai dalyvauti.

Aurelija Arlauskienė, 

LŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , | Leave a Comment »

Valdyba susirinko į paskutinį 2009 metų posėdį

Posted by mediaplius - 4 gruodžio, 2009

Lapkričio pabaigoje Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus valdyba susirinko į paskutinį šiais metais posėdį. Valdybos darbotvarkėje buvo daug klausimų, dėl kurių reikėjo priimti neatidėliotinus sprendimus. Posėdyje kalbėta ir apie nūdienos aktualijas: 2009 metai buvo sunkūs visai žurnalistų bendruomenei, šalį užplūdusi ekonominė krizė pakoregavo ir kai kuriuos LŽS Vilniaus skyriaus planus. Neką geresni žada būti ir sekantys metai.

Nežiūrint į tam tikrus finansinius sunkumus, valdybos posėdyje buvo nuspręsta neatsisakyti tradicinio Naujametinio skyriaus renginio, kuris turi įvykti gruodžio mėnesį. Lygiai taip pat planuojama pravesti ir tradicinius Vilniaus skyriaus konkursus – „Taikliausią šūvį“ ir „Metų kornišoną“. Šiemet „Taikliausio šūvio“ apdovanojimas bus skiriamas už žurnalistinius darbus, pasirodžiusius radijo eteryje.

Posėdyje konstatuota, jog Vilniaus skyriaus valdyba šiais metais įgyvendino ne visus ankščiau iškeltus uždavinius, tačiau šių uždavinių taipogi nebus atsisakyta. Planuojama, jog jau kitų metų sausio mėnesį skyriaus nariai bus pakviesti į aktualius seminarus „Profsąjungų kūrimasis darbo vietose“ ir „Žurnalistas šiandienos pokyčių kontekste“, kurių dėl įvairių priežasčių nepavyko įgyvendinti šiemet.

Iš Vilniaus skyriaus į LŽS Kelionių ir pramogų klubą perėjo du nariai. Tarp jų buvo ir viena iš Vilniaus skyriaus delegačių LŽS taryboje – Erika Straigytė. Valdybos sprendimu vietoje jos į LŽS tarybą paskirtas Vytas Urbonas.

Valdyba taip pat paskyrė Vilniaus skyriaus delegatus į keturių LŽS kūrybinių konkursų – „Ką pasakytų Temidė?“, „Reformos žmogaus labui“, „Akiratyje žmogus“, „Kultūros versmė“ – vertinimo komisijas. Buvo iškeltos penkių nusipelniusių skyriaus narių kandidatūros LŽS medaliui „Už nuopelnus žurnalistikai“ gauti. Praeitais metais šis apdovanojimas buvo įteiktas Vilniaus skyriaus nariui Dainiui Ručinskui ir Vilniaus skyriaus valdybos narei Audronei Nugaraitei.

Valdybai buvo pristatyta Vilniaus skyriaus tinklaraščio „Mediaplius“ (www.mediaplius.wordpress.com) veiklos ataskaita. Šis tinklaraštis veikia nuo balandžio mėnesio, jo uždavinys yra pagyvinti ir paįvairinti vidinę skyriaus komunikaciją, o taip pat fiksuoti aktualiausias žiniasklaidos tendencijas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Valdybos posėdyje svečio teisėmis dalyvavusi VU Informacijos paslaugų centro bibliotekininkė Dalia Juodienė pristatė valdybos nariams paslaugas, kurias siūlo Žurnalistikos studijų informacijos centras, veikiantis prie VU Žurnalistikos instituto, ir įvardijo galimo šio centro ir LŽS bendradarbiavimo gaires. Po pristatymo LŽS Vilnius skyriaus valdyba pritarė bendradarbiavimo idėjai ir nutarė ieškoti galimybių jos įgyvendinimui.

Viktoras Denisenko

http://www.lzs.lt/lt/skyriai/vilniaus_skyrius/aktualijos/valdyba_susirinko_i_paskutini_2009_metu_posedi.html

Posted in Vilniaus skyriuje | Su gaire: , , | Leave a Comment »